VEDTÆGTER pr. 7. marts 2020

 

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted

1.1. Klubbens navn er Globen Sport for døve og hørehæmmede i Danmark, og dens forkortelse er Globen Sport.

1.2. Klubben er stiftet d. 11. marts 2003.

1.3. Klubbens hjemsted er Aarhus Kommune.

1.4. Klubbens adresse følger et udvalgt bestyrelsesmedlems adresse og registreres officielt CVR-registret.

1.5 Klubben er medlem og tilsluttet Idrætssamvirket Aarhus, Dansk Skytte Union, DGI Østjylland og Parasport Danmark under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

1.6 Indmeldelse og udmeldelse af idrætsorganisationer og specialforbund er er et generalforsamlingsanliggende.

§ 2. Formål

2.1 Klubbens formål er at fremme bredde- og eliteidræt for klubbens medlemmer, samt være dem til gavn kulturelt og socialt.

§ 3. Medlemskab

3.1 Alle, der aktivt vil arbejde for formålet, kan blive medlem. Medlemskab opnås, når kontingentet er betalt.

3.2 Nye medlemmer betaler kontingent pr. år uanset medlemsdato.

§ 4. Kontingenter

4.1 Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Våbenpåtegningsret

Klubben er af politiet bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos politimyndigheden.

§ 6. Tilbagekaldelsesret og -pligt

Klubben skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 7. Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Det er alene generalforsamlingen, der kan ændre klubbens vedtægter.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Bestyrelsen indkalder hvert medlem skriftligt med mindst 4 ugers varsel. En uge før generalforsamlingen sendes materialerne til hvert medlem.

7.3 Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Årsberetning forelægges
5. Årsregnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomme forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsen:
a. Formand (lige år)
b. Sekretær (lige år)
c. Kasserer (ulige år)
d. 1 Suppleant (hver år)
9. Valg af revisor (hver år)
10. Eventuelt

7.4 Stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen er de af klubbens medlemmer, som på valgdagen er fyldt 14 år og som har betalt kontingent. Dog skal den, der stiller op/vælges til kasserer være fyldt 18 på valgdagen og have kendskab til regnskabsføring.

7.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

7.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet – uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

7.7 Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Alle øvrige afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget.

7.8 Afstemning foretages ved håndsoprækning eller, hvis 3 medlemmer forlanger det, skriftlig.

7.9 Referenten skriver beslutningsreferat over generalforsamlingens forløb, beslutninger og valg – kort og præcist. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

7.10 Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling hvis den finder det nødvendigt. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 navngivne stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Kravet skal rejses skriftligt overfor bestyrelsen med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet af generalforsamlingen.  Bestyrelsen skal senest 3 uger efter modtagelsen af det skriftlige krav om ekstraordinær generalforsamling indkalde hvert enkelt medlem skriftligt – med 14 dages varsel.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

8.1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

8.2 I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

8.3 Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

8.4 Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 9. Opløsning

9.1 Beslutning om foreningens ophør eller manglende betalingsdygtighed skal træffes af klubbens generalforsamling. Det kræver 2/3 stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede at opløse foreningen.

9.2 Klubbens midler skal ved opløsning behandles af generalforsamlingen, hvor det skal afgøres hvilke foreninger eller organisationer midlerne skal overdrages til.

§ 10. Tegningsret

10.1 Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift og ledelse imellem generalforsamlingerne.

10.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og skal være tilgængelig på hjemmesiden.

10.3 Regnskabsåret følger kalenderåret.

10.4 Klubbens tegnes af formanden og kassereren.

10.5 Bestyrelsen nedsætter diverse udvalg efter behov. Derudover fastlægger rammerne og præmisserne for deres arbejde.

10.6 Bestyrelsen udpeger diverse ansvarspersoner og idrætsledere efter behov. Derudover fastlægger rammerne og præmisserne for deres arbejde.

§ 11. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§ 12. Gyldighed

Foranstående love er vedtaget på ordinær generalforsamling 7. marts 2020 og træder i kraft fra samme dato.